Rertest cat 2022-03-21T19:38:04+00:00

RERTEST. PREDICCIÓ D’INESTABILITAT DE MICROSATÈL.LITS EN EL CARCINOMA DE COLON I RECTE

L’inestabilitat de microsatèl·lits (MSI-H) en el carcinoma de còlon i recte és un paràmetre molecular d’utilitat clínica, tant pel seu valor pronòstic i predictiu com per la seva relació amb alta incidència de síndrome de Lynch (càncer de còlon hereditari no associat a poliposis).

RERTEST6 és una fórmula de predicció que, a partir de sis paràmetres recollits en l’estudi patològic de rutina, permet predir la MSI-H en el càncer de còlon i recte amb un valor predictiu negatiu del 97,9%. Una segona versió,RERTEST8, incorpora a més dos paràmetres immunohistoquímics, els percentatges d’expressió de Ki67 i de p53.

Aquests models s’han elaborat en els últims anys a partir d’un projecte concebut en el grup de Biopat i Histopat, en col·laboració amb el departament d’estadística de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i amb els laboratoris de Patologia de diferents hospitals de Barcelona i província (Hospital de Barcelona-SCIAS, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital del Mar, Hospital Mútua de Terrassa, Hospital General de Vic i Hospital Plató).

El treball s’ha efectuat amb un total de 615 casos d’adenocarcinoma primari colorectal amb estudi histopatológic avaluant 22 paràmetres, immunohistoquímica (Ki67, p57) i l’estudi molecular d’inestabilitat de microsatèl·lits. L’anàlisi estadístic inicial s’ha basat en un procés clàssic de selecció conegut com “stepwise regression”.

Els resultats preliminars han estat presentats en diferents congressos nacionals i internacionals i publicats inicialment a Amèrica del Nord (Diagn Mol Pathol 2005; 14:213-223). Els resultats definitius, després d’un estudi multicèntric de validació i optimització del model, s’han publicat recentment a Europa (Virchows Arch 2010; 456: 533-541). En l’estudi d’optimització s’ha emprat la metodologia estadística descrita per Friedman “Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent”.

Biopat posa a la seva disposició en format “Excel” les dues fórmules de predicció obtingudes, confiant que la seva incorporació en l’estudi patològic de rutina pot proporcionar informació complementària amb utilitat clínica.

Restem a la seva disposició per a qualsevol informació addicional que necessiti.

Descàrrega de RERTEST en català