Validació prospectiva dels models predictius d’inestabilitat de microsatèl.lits RERtest6 i RERtest8 en els carcinomes colorectals

Román R1, Rodón N1, Verdú M1,3, García B1, Díaz O1, Biern G1, Serrano T3, Calvo M4, Puig X1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència; 3Histopat Laboratoris, 4Department d’Estadística, Universitat de Barcelona.

 

Introducció

L’estudi d’inestabilitat de microsatèl•lits (MSI-H), està recomanat per les guies SEAP/SEOM en tots els casos de càncer colorectal com a cribratge de pacients amb síndrome de Lynch, emfatitzat en estadi II degut al seu valor com a factor de bon pronòstic i possible pitjor resposta a 5-fluorouracil. La incorporació d’aquest estudi a la rutina clínica és però molt limitada. L’objectiu del present treball fou validar els models predictius d’MSI-H, RERtest6 i RERtest8, basats en el fenotip tumoral i obtinguts prèviament com a resultat de l’optimització d’un model inicial mitjançant una validació multicèntrica.

 

Material i mètodes

La sèrie inclou 206 tumors primaris colorectals de 199 pacients, als que s’aplicaren els models de predicció que comprenen els següents paràmetres: localització del tumor, patró de creixement, percentatges de patró sòlid i mucoide extracel•lular, presència d’infiltrat inflamatori peritumoral Crohn-like i presència de limfòcits intraepitelials en el tumor. El model RERtest8 també inclou l’índex proliferatiu (Ki-67) i l’immunofenotip de p53. L’estat d’inestabilitat es determinà posteriorment utilitzant el panell del NCI o el kit Promega MSI.

 

Resultats

Es va detectar MSI-H en 21 casos (10,1%). Ambdós models varen confirmar la seva robustesa mantenint uns VPN de 94,4% i 95,0% respectivament.

 

Conclusions

L’alt VPN dels models permet limitar l’estudi molecular només als casos predits com MSI-H (10,1%) amb la finalitat de confirmar l’inestabilitat. A més, la naturalesa dels paràmetres, majoritàriament histopatològics, fa que esdevinguin una eina fàcil d’incorporar a l’estudi patològic de rutina.

 

Texte complet

Abstract en

11è Congrès de la

Societat Catalana d’Anatomia Patològica

Tarragona, 13-14 de juny  de 2014

 

2014-06-16T17:00:53+00:00