Expressió de CK19 en carcinomes de mama triple-negatius i variants histològiques infreqüents

García-Peláez, B1*, Verdú M1,2*, Pubill C2, Rodón N1, Román R1, Martínez B2, Arraiza N2, Díaz O1, Biern G1, Puig X1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Histopat Laboratoris; 3Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència. *(contribució equivalent)

 

Introducció

L’estudi molecular del gangli sentinella axil.lar (OSNA) requereix comprovar prèviament l’expressió inmunohistoquímica de CK19 en el tumor primari, present en la gran majoria de casos (93-97%). En un estudi previ amb TMAs (Rev Esp Patol 2013;46(SI):129) demostrarem positivitat per CK19 en el 99,5% de 207 carcinomes de mama. Tres casos amb expressió heterogènia corresponien a dos triple-negatius i un carcinoma adenoide quístic. Aquest treball pretén ampliar l’estudi en les variants menys comuns de carcinoma de mama.

 

Materials i mètodes

Es van estudiar amb inmunohistoquímica (CK19, clon BA17) 45 carcinomes de mama diferents del carcinoma ductal o lobel.lar infiltrant convencionals i/o triple-negatius, avaluant intensitat i percentatge d’expressió.

 

Resultats

Tipus histològic (n=30)

CK19(+) n=29

CK19(-) n=1

Percentatge de cèl.lules positives (n)

Carcinoma micropapil.lar (n=10)  10  0 ≥90(10)
Carcinoma papil.lar (n=4) 4 0 ≥90(4)
Carcinoma col.loide (n=6) 6 0 ≥90(6)
Carcinoma adenoide quístic (n=2) 2 0 80(1)35(1)
Carcinoma tubular (n=2) 2 0 ≥90(2)
Carcinoma túbulo-lobel.lar (n=1) 1 0 ≥90(1)
Carcinoma medul.lar (n=2) 2 0 60(2)
Carcinoma apocrí (n=2) 2 0 ≥90(1)40(1)
Adenomioepitelioma maligne (n=1) 0 1 0(1)

 

Fenotip Triple-negatiu (n=19)    

 Percentatge de cèl.lules positives (n)  

CK19+ (n=18) ≥90(16)
80(1)
40(1)
CK19- (n=1) 0(1)

 

Conclusions

La negativitat de l’expressió de CK19 en aquest estudi (2,2%) és inferior a la reportada en estudis previs (3-7%) sobre series de casos no seleccionats per tipus histològic. L’únic cas negatiu correspon a un adenomioepitelioma maligne triple-negatiu.

S’observa, però, expressió heterogènia en determinats tipus histològics (adenoide quístic, medul.lar i apocrí), fet que comporta un risc de fals negatiu en les biòpsies per tru-cut d’aquestes variants.

 

Texte complet

11è Congrés de la

Societat Catalana d’Anatomia Patològica

Tarragona, 13-14 de juny de 2014

 

2014-06-17T10:32:16+00:00