Seguiment de carcinoma urotelial per FISH. És sempre útil?

Beatriz García-Peláez1, Ruth Román1,2,Isabel Trias3, Carme Pubill3, Myriam Gorriz3, Montse Verdú1,3, Natalia Rodón1, Mercè Pujol1, Josep M. Banús4 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistència. 3 Histopat Laboratoris. 4 Institut Català d’Urologia i Nefrologia. Barcelona.

Introducció

Nombrosos autors han demostrat l’increment de sensibilitat de la hibridació “in situ” (FISH) tant en el diagnòstic com en el seguiment del carcinoma urotelial (CU) davant la citologia urinària. Mes recentment s’estan presentant nous treballs que estudien l’efecte anticipador de la tècnica i per tant el seu potencial davant la cistoscòpia.

Material i mètodes

Amb l’objectiu de valorar la capacitat de la FISH de preveure l’ aparició d’un CU, es van estudiar 29 episodis de CU (63 mostres) corresponents a 24 pacients amb antecedent de CU que havien presentat com a mínim un nou episodi de CU al llarg d’un període de seguiment mínim de 24 mesos.

Es van considerar tres categories (episodi coherent positiu, episodi coherent negatiu i episodi no coherent), en funció de la relació entre els resultats obtinguts en la FISH de les mostres precedents i el resultat de l’estudi concomitant al nou episodi.

Resultats

De 29 episodis estudiats, 19 van presentar resultats coherents, onze dels quals (58%) coherents en positiu, tots ells d’ alt grau (AG) i 8 (42%) coherents negatius, 62.5% de baix grau (BG). D’altre banda, els restants 10 episodis no varen resultar coherents, sent les mostres prèvies negatives i l’estudi concomitant positiu.

Discussió i conclusions

La presencia d’onze episodis coherents positius, reforça l’efecte anticipador de la tècnica ja descrita per altres autors, especialment en carcinomes d’AG. D’altre banda, els 8 episodis amb resultats coherents en negatiu, 62.5% de BG, suggereixen la presencia de certs tipus de CU que no presenten alteracions cromosòmiques, o no son detectables per aquestatècnica. Respecte als deu episodis no coherents, 40% de BG, cal destacar que presenten menys estudis de FISH per episodi que els casos coherents i registren major nombre de mostres estudiades abans dels 12 mesos de la aparició del carcinoma, fet quepodria justificar l’absència d’alteracions genètiques.

Els resultats reforcen la capacitat de la FISH de preveure l’aparició de recurrències, especialment en casos d’AG i posen de manifest l’existència de CU’s sense alteracions cromosòmiques detectables amb la metodologia actualment disponible. Els resultats recolzen un seguiment multidisciplinari amb la realització combinada de FISH, citologia i cistoscòpia.

Texto completo

Abstract en:

10è Congrés Català d’Anatomia Patològica

Terrassa, 8-9 de Juny de 2012

2012-06-08T14:09:00+00:00