Estudi multivariant de correlació de KRAS amb el perfil histopatològic i molecular del carcinoma colorectal

Natalia Rodon1, Ruth Roman1, Montse Verdu1,3 ,Miquel Calvo4, Beatriz Garcia-Pelaez1, Marta Gonzalez1, Carme Pubill3 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistencia. 3Histopat Laboratoris. 4Departament d’Estadística, Facultat de Biologia. UB. Barcelona. 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

Les mutacions de l’oncogen KRAS, presents al 30-50% dels carcinomes colorectals, expliquen la manca de resposta a inhibidors dels receptors EGF. L’objectiu de l’estudi és confirmar, mitjançant un estudi multivariant, les correlacions observades en un estudi univariant inicial entre l’estat mutacional de KRAS i 27 paràmetres histopatològics i moleculars.

MATERIAL I MÈTODES

Estudi retrospectiu de 308 pacients amb adenocarcinoma colorectal primari sobre teixit normal i tumoral fixat i inclòs en parafina. Les variables categòriques estudiades son: sexe, localització del tumor, configuració, extensió de la invasió (pT), invasió intramural i extramural de vasos de paret prima, invasió de vasos venosos, invasió perineural, patró de creixement, reacció peritumoral Crohn-like, presencia de infiltració per limfòcits, presència d’adenomes residuals, grau citològic, mutació de BRAF, mutacions de P53 i inestabilitat de microsatèl.lits. Les numèriques són: edat, mida del tumor, nombre de nòduls limfàtics afectats, percentatge de patró sòlid, mucinós, cribriform, micropapilar i microglandular així com expressió dels gens reparadors, Ki-67 i P53.L’estudi mutacional es va realitzar per PCR i seqüenciació directa. S’utilitza l’algorisme glmnet per seleccionar quines variables estan associades amb l’estat mutacional de KRAS i construir el model multivariant. El mecanisme de selecció es valida de forma creuada mitjançant un exhaustiu procediment de remostratge que analitza els resultats de 1000 conjunts diferents.

RESULTATS I CONCLUSIONS

L’anàlisi multivariant confirma els resultats de l’anàlisi univariant previ. El procediment combinat glmnet i validació creuada amb la sèrie global de dades indica que la mutació V600E de BRAF, la sobre-expressió de p53 i l’estatus de P53 mostren simultàniament associació amb l’estatus de KRAS. Concretament, la presencia de mutacions de KRAS està inversament relacionada amb la sobreexpressió i la presència de mutacions de P53. Aquest fet dóna suport a la hipòtesi de que la inactivació de P53 i la mutació de KRAS s’originen per vies independents. Igualment, es confirma el fet ja publicat que les mutacions de KRAS i BRAF són mútuament excloents. L’associació entre les mutacions de KRAS i el percentatge de component mucinós i sòlid trobada en l’anàlisi univariant no queda recollida en el model multivariant. La manca d’associació entre KRAS i paràmetres d’alt grau com el pT, la mida tumoral o la presència de metàstasi als nòduls limfàtics indiquen que la mutació de KRAS es dóna en estats primerencs de la carcinogènesi colorectal.

  • Amado R et al. J. Clin. Oncol. 2008;26:1626-1634.
  • Nicolantonio F et al. J. Clin. Oncol. 2008;26:5705-5712.
  • Rodon N et al. P4.92. Virchows Arch (2009) 455 (Suppl 1): S1-S482
  • Friedman J et al. Glmnet: Lasso and elastic-net regularized generalized linear models. Journal of Statistical Software, 33(1), (2010)

 Texto completo

Abstract en:

9è Congrés Català d’Anatomia Patològica.

Lleida, 11-12 de Juny de 2010

2010-06-23T17:25:58+00:00