Hibridació in situ Fluorescent -FISH- en la detecció del carcinoma urotelial

N.Erill 1, A.Colomer 1, C Pubill 2, N. Hannaoui 3, R. Román 1, M.Conangla 2, JM. Banús 3, C. Cordón 1, X. Puig 1,2.

1BIOPAT, Grup Assistència; 2HISTOPAT Laboratoris, 3Institut Català d’Urologia i Nefrologia, ICUN; Barcelona.

El carcinoma urotelial de bufeta és un dels tumors malignes més freqüents al nostre entorn. S’associa a una elevada taxa de recurrència, al voltant d’un 80% dels casos, i fins a un 30% pot evolucionar cap a carcinoma invasiu. Actualment, tant el diagnòstic com el seguiment d’aquest tipus de tumors es realitza mitjançant citologia d’orina i cistoscòpia amb biòpsia. Nombrosos estudis han demostrat la baixa sensibilitat de la citologia en la detecció dels carcinomes urotelials, especialment en els de baix grau. L’estudi de mostres d’orina i/o rentats vesicals per Hibridació in situ Fluorescent (FISH) permet determinar la presència d’aneuploidies en cromosomes específics associades al carcinoma urotelial. L’objectiu del nostre estudi fou avaluar la utilitat del FISH per a la detecció precoç del carcinoma urotelial, i comparar els resultats amb els de la citologia.

Material i mètodes: Es van examinar un total de 74 mostres (40 d’orina i 34 de rentat vesical) corresponents a 57 pacients. Vint i una mostres provenien de pacients amb carcinoma urotelial confirmat per biòpsia i una corresponia a un cas amb evidència radiològica de tumor a vies altes pendent de biòpsia. Les 52 mostres restants (35 controls de seguiment i 17 clíniques miccionals sense antecedents de tumor) van ser considerades no associades a carcinoma urotelial.

Resultats: Onze de les 22 mostres de pacients amb carcinoma van ser positives per citologia, i dues van ser sospitoses. La tècnica de FISH va detectar alteracions cromosòmiques en 19/22 mostres, mentre que 3 van ser considerades negatives. Aquestes també eren negatives per citologia. En les 52 mostres de pacients sense tumor demostrat, els resultats de la citologia i del FISH coincidien al 100%, sent totes elles negatives.

Discussió: La tècnica de FISH per a la detecció d’alteracions cromosòmiques associades al carcinoma urotelial incrementa notablement la capacitat de detecció de cèl·lules malignes en relació a la citologia. Essent una tècnica no invasiva, senzilla i ràpida, resulta altament recomanable per a la detecció precoç d’aquest tipus de tumors en mostres d’orina i/o rentat vesical, com a complement de la citologia en els casos en que aquesta és negativa o sospitosa.

Abstract en:

VIè CONGRÉS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ANATOMIA PATOLÒGICA.

11-12 Junio 2004. Girona-Spain.

2004-06-23T17:46:45+00:00